Tietosuoja ja rekisteriseloste

AM PRINT OY:N TOIMINTAA JA PALVELUITA KOSKEVAT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN YLEISET EHDOT JA REKISTERISELOSTE

1. TARKOITUS JA SOVELTAMISALA

Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (”Tietosuoja-asetus”) soveltaminen alkaa 25.5.2018.

Sen lisäksi tietosuoja-asetus velvoittaa henkilötietojen käsittelijän ja rekisterinpitäjän sopimaan kirjallisesti henkilötietojen käsittelystä.

2. VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

AM Print Oy noudattaa Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 määrittelemiä säännöksiä henkilötietojen käsittelystä yrityksen toiminnassa. 

Rekisteriselosteesta ilmenee AM Print Oy:n käsittelemät ja tallentamat tiedot, jotka asiakkaalla on pyydettäessä oikeus saada koneellisesti luettavassa muodossa. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojen muokkausta tai niiden hävittämistä, niiltä osin kuin se on laissa säädetty.

Henkilötietoja käsitellään laillisesti, noudattaen huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. 

AM Print Oy edellyttää yhteistyöyrityksiltä, jotka toimivat henkilötietojen käsittelijänä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) soveltamista ja noudattamista. 

3. VASTUUNRAJOITUS

AM Print Oy ei vastaa mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

4. SUOJATOIMENPITEET

AM Print Oy toteuttaa ja ylläpitää asianmukaisia operatiivisia, hallinnollisia, fyysisiä ja teknisiä toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi tahattomalta, luvattomalta tai laittomalta tuhoutumiselta, häviämiseltä, muuttamiselta, paljastumiselta tai pääsyltä siten, että kaikki henkilötietojen käsittely on sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaista.

Teknisen suojatoimenpiteiden on sisällettävä ajan tasalla oleva virustorjunta. AM Print Oy rajoittaa henkilötietoihin pääsyn vain sellaisille työntekijöilleen, joilla on riittävät valtuudet ja koulutus sekä selkeästi määritelty tarve tietää henkilötietoja ja jotka ovat sidottuja asian mukaisiin salassapitoehtoihin, ja jotka käsittelevät henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

5. SALASSAPITO

AM Print Oy sitoutuu olemaan luovuttamatta millekään kolmannelle osapuolelle mitään toista osapuolta tai sen liiketoimintaa koskevia tietoja, joita osapuoli on saanut tietoonsa, ellei tietojen luovuttaminen ole lakisääteistä tai ellei sääntelyviranomainen vaadi luovuttamaan tällaisia tietoja.

Rekisteriseloste

Laatimispäivä 22.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: AM Print Oy

Y: 2145450-3
Yhteystiedot: Haukilahdenkatu 2 E, 00550 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kysymykset rekisteriin liittyen: 

Tietosuojavastaava Ville Kortelainen puh. 010 387 0900

3. Rekisterin nimi

AM Print Oy:n   asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään AM Print Oy:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. 

Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja käsittelee AM Print Oy:n lisäksi valitut yhteistyökumppanit siinä laajuudessaan kuin on tarkoituksenmukaista ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Henkilötietojen käsittely on kaikissa tapauksissa asianmukaista asiakkaan toiminnan kannalta. Henkilötietoja käsitellään edellä mainittujen tai osapuolten erikseen sopiman käyttötarkoituksen ja sovellettavassa lainsäädännössä määritetyn edellyttämän ajan puitteissa. Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ja huomioida myös asiakkaiden erilaiset tottumukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu yhdestä päärekisteristä. Tämän asiakastiedot muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:

  • Asiakkaan yhteystiedot ja asiakassuhteen hoitamisen mahdollistavat tiedot: Asiakkaan yhteystiedot (sukunimi, etunimi, yrityksen nimi, jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero) ja muut asiakaskohtaiset tiedot. Asiakkaan mahdollinen kielto lähettää hänelle mitään suoramarkkinointia.
  • AM Print Oy:n  -verkkokaupan asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: Verkkokaupan asiakkaiden tiedot. Näitä tietoja ovat etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Vapaaehtoisia asiakkaan mahdollisesti ilmoittamia muita tietoja.
  • Tilausten käsittelyyn, toimittamiseen ja palauttamiseen tarvittavat tiedot: Tiedot asiakkaiden ja verkkokaupan asiakkaiden tilauksista.
  • AM Print Oy:n internet-sivuston kautta jätettävä yhteydenottopyyntö/tarjouspyyntö. Tässä kysyttäviä tietoja ovat etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Vapaaehtoisia asiakkaan mahdollisesti ilmoittamia muita tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista, kyselyistä ja pyynnöistä. Tällainen on esim. tarjouspyyntö/tilaus.

Emme luovuta asiakastietoja ulkopuolisille missään tilanteessa.

AM Print Oy tallentaa asiakkaista vain sellaisia tietoja, joita se tarvitsee oikeusperusteisesti (kuten esim. kirjanpito) tai asiakassuhteen ylläpitotarkoituksessa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Fyysiset tiedot säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. 

Konekielinen aineisto: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut AM Print Oy:n henkilöt. 

Käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. 

Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. 

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

8. Henkilötietojen tarkistusoikeus ja korjaaminen

AM Print Oy päivittää asiakasrekisteriä säännöillisesti oman toiminnan sekä asiakkaan ja/tai yhteistyökuppanin antamien tietojen kautta. Asiakkaalla on ja yhteistyökumppanilla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointi tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitetulla sähköpostilla tai allekirjoitetulla kirjeellä.